Cở chữ: 09:43 PM,07/03/2019
Triển khai kế hoạch hỗ trợ, vận động phát triển mới doanh nghiệp năm 2019

Ngày 6/3/2019, ông Phạm Thành Lập, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ, vận động phát triển mới doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn huyện.

hội nghị triển khai kế hoạch hỗ trợ, vận động phát triển mới doanh nghiệp năm 2019

Theo kế hoạch chỉ tiêu tỉnh giao trong năm 2019 cho huyện Duyên Hải thành lập mới 35 doanh nghiệp. Để thực hiện đạt chỉ tiêu tỉnh giao, UBND huyện tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhóm giải pháp: tăng cường tuyền truyền, rộng rãi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh; công khai các nhóm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dận, hộ kinh doanh tiếp cận với các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các chương trình, dự án được quy hoạch chuẩn bị triển khai; kịp thời công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện lên trang thông tin điện tử; đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ khó kkhăn cho doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận các nguồn lực phục vụ nhu cầu đầu tư, sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng việc hỗ trợ các gia đình hình thành và phát triển doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa; lòng ghép, triển khai có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách của dự án AMD và SEM để hỗ trợ cho các doanh nghiệp…Trong năm 2018, huyện Duyên Hải vận động thành lập mới 25/30 doanh nghiệp theo chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 83,3% kế hoạch.
Các cấp, các ngành cần xác định việc hỗ trợ, vận động thành lập mới doanh nghiệp là nhiệm vụ kinh tế trong tâm, thường xuyên trong các giải pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững. Phát triển mới doanh nghiệp phải luôn chú trọng về số lượng đi đôi với nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập.

                                                                                                 An Trường

Tổng số người truy cập