Cở chữ: 07:13 AM,16/01/2019
Quyết định 1443/QĐ-TTg ngày 31/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm

Tổng số người truy cập