Cở chữ: 09:24 AM,05/06/2018
Trình tự thực hiện hỗ trợ đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nhằm hướng dẫn trình tự hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.  Ngày 17/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh ban hành hướng dẫn hỗ trợ tư vấn cho tạo lập, đăng ký và bảo hộ tài sản trí tuệ; hỗ trợ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp; hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng. Đối tượng là nhà đầu tư (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân) có nhu cầu tiến hành thực hiện đăng ký, rồi tự đầu tư vốn của mình ra để thực hiện, cho đến khi có kết quả tiến hành nộp sản phẩm tại Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh để được hỗ trợ.
* Để được hỗ trợ kinh phí, nhà đầu tư phải có sản phẩm:
- Đối với hỗ trợ Đăng ký nhãn hiệu: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
- Đối với hỗ trợ Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
- Đối với hỗ trợ Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích: Bằng độc quyền sáng chế; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
- Đối với hỗ trợ áp dụng các Công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp: Giấy chứng nhận hoặc Chứng chỉ do Tổ chức đánh giá chứng nhận (đủ điều kiện) cấp và giấy chứng nhận còn trong thời hạn 02 năm (kể từ ngày cấp).
- Đối với hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng: Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn do Tổ chức đánh giá chứng nhận (đủ điều kiện) cấp và giấy chứng nhận còn trong thời hạn 02 năm (kể từ ngày cấp).
* Nội dung hỗ trợ tư vấn cho tạo lập, đăng ký và bảo hộ sở hữu trí tuệ (bao gồm: thiết kế, khai thác, bảo hộ) (ghi tại Khoản 1 Điều 13):
a). Hồ sơ đăng ký:
- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (03 bản, có chứng thực);
- Phiếu đăng ký (03 bản, theo mẫu).
b). Nộp sản phẩm và đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ:
- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (03 bản, có chứng thực);
- Các hoá đơn, chứng từ có liên quan (nếu có).
* Hỗ trợ đăng ký kiểu dáng công nghiệp (ghi tại Điểm b Khoản 1 Điều 13):
a). Hồ sơ đăng ký:
- Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (03 bản, có chứng thực);
- Phiếu đăng ký (03 bản, theo mẫu).
Nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) trong giờ làm việc hành chính.
b). Nộp sản phẩm và đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ:
- Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp (03 bản, có chứng thực);
- Các hoá đơn, chứng từ có liên quan (nếu có).
Nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) trong giờ làm việc hành chính.
* Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích - gọi chung là giải pháp (ghi tại Điểm c Khoản 1 Điều 13):
a) Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ trực tiếp trong quá trình thực hiện: 20 triệu đồng/giải pháp.
- Đăng ký bảo hộ độc quyền trong nước: Hỗ trợ 30 triệu đồng/giải pháp.
b) Hồ sơ đăng ký:
- Phiếu đăng ký hỗ trợ đăng ký kiểu dáng công nghiệp (03 bản, theo mẫu).
c). Hồ sơ quyết toán kinh phí:
- Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích (03 bản, có chứng thực).
- Các hoá đơn, chứng từ có liên quan (nếu có).
* Trình tự thực hiện hỗ trợ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp (ghi tại Khoản 2 Điều 13):
a) Hồ sơ đăng ký:
- Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư (03 bản, có chứng thực);
- Phiếu đăng ký (03 bản, theo mẫu).
b). Nộp sản phẩm và đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ:
- Giấy chứng nhận hoặc Chứng chỉ chứng nhận áp dụng (03 bản, có chứng thực);
Nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) trong giờ làm việc hành chính.
* Trình tự thực hiện hỗ trợ áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ghi tại Khoản 3 Điều 13):
a) Hồ sơ đăng ký:
- Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư (03 bản, có chứng thực);
- Phiếu đăng ký (03 bản, theo mẫu).
b). Nộp sản phẩm và đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ:
- Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng (03 bản, có chứng thực);
Nộp tại Sở Khoa học và Công nghệ (trực tiếp tại Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) trong giờ làm việc hành chính.

(Xem chi tiết tại đây)

Các bài viết khác:
Quyết định số 447/QĐ-UNBD ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh [20/03/2019]
Dự án Nâng cao năng suất chất lượng và một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua [10/12/2018]
Đính chính Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách ưu đãi trong kĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND [20/09/2018]
Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách ưu đãi trong kĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND [19/09/2018]
Chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2018 - 2020 [18/09/2018]
Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phảm hàng hóa của tỉnh [12/09/2018]
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh năm 2018 [07/08/2018]
Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020 [20/06/2018]
<<  <  1  >>  >>