Cở chữ: 03:48 PM,16/12/2018
Dự án Nâng cao năng suất chất lượng và một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua

Như chúng ta đã biết, năng suất và chất lượng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng đang là mục tiêu có tầm chiến lược trong việc phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Ảnh: Hội nghị triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh năm 2018

Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng bước đầu đã nâng cao được nhận thức trong công tác quản lý của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo được bước chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác quản lý của doanh nghiệp. Dự án đã từng bước giúp doanh nghiệp tiếp cận và làm chủ các mô hình quản lý tiên tiến, tạo tiền đề nhân rộng và áp dụng cho cộng đồng doanh nghiệp.
Dự án đã huy động được nguồn lực của xã hội, tập trung cho mục tiêu  nâng cao Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương, nâng cao khả năng cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.
Để triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt nam đến năm 2020”, Ngày 20/8/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2020. Qua 06 năm triển khai thực hiện dự án đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
- Bước đầu của giai đoạn, chủ yếu tập trung cho công tác tuyên tuyền, phổ biến kiến các kiến thức về năng suất chất lượng cho các tổ chức doanh nghiệp thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị, thực hiện các phóng sự điển hình về năng suất và chất lượng phát trên Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh, đồng thời đã tổ chức 26 lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về năng suất và chất lượng cho các tổ chức doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.
- Đã hướng dẫn cho 07 doanh nghiệp tham gia lập dự án làm mô hình điểm, Hỗ trợ đăng ký bảo hộ 142 nhãn hiệu hàng hóa và hỗ trợ cho 08 tổ chức/Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng công cụ cải tiến NSCL (5S) và 01 Công ty xây dựng và áp dụng 02 HTQLCL trong nuôi trồng thủy sản theo Tiêu chuẩn (BAP và ASC); 
- Hướng dẫn cho 05 lượt Công ty/doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; kết quả có 04 công ty đạt giải bạc và 01 công ty đạt giải vàng.
- Về hoạt động xây dựng QCKTĐP: Đã chủ trì Phối hợp với Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Trong đó năm 2014 ban hành 03 QCKTĐP và năm 2016 ban hành 02 QCKTĐP.
- Đồng thời đã Phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam thực hiện Dự án “Nghiên cứu, tính toán năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2012-2015”với kết quả  TFP đạt được là 19,4%;
Thông qua dự án cũng đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về vai trò của KH&CN đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo nên sự gắn kết giữa KH&CN vào trong sản xuất và đời sống. góp phần tích cực  vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2011 – 2020./.


  Mai Thanh Lâm                                                   
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Các bài viết khác:
Quyết định số 447/QĐ-UNBD ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh [20/03/2019]
Đính chính Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách ưu đãi trong kĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND [20/09/2018]
Hướng dẫn trình tự thực hiện chính sách ưu đãi trong kĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND [19/09/2018]
Chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2018 - 2020 [18/09/2018]
Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phảm hàng hóa của tỉnh [12/09/2018]
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh năm 2018 [07/08/2018]
Kế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018 - 2020 [20/06/2018]
Trình tự thực hiện hỗ trợ đầu tư lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [22/05/2018]
<<  <  1  >>  >>