Cở chữ: 10:58 AM,14/06/2018
Quy định mới về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01/6/2017

Ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP quy định mới về nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường nước ta và hướng dẫn cách ghi, quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu.
Nghị định số 43/2017/NĐ-CP bắt buộc các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan phải áp dụng từ ngày 01/6/2017.
Một số quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP như: Hướng dẫn thể hiện các nội dung trên nhãn hàng hóa; phải thể hiện xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu; nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất của hàng (66 nhóm hàng); quy định về cách ghi định lượng trên nhãn hàng hóa; quy định về cách ghi thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa; quy định cách ghi khác về thông số kỹ thuật, thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn của hàng hóa.
Theo đó, từ ngày 01/6/2017 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, bên cạnh đó cũng có điều khoản chuyển tiếp là hàng hóa có nhãn đúng theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP đã được sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước thời điểm Nghị định số 43/2017/NĐ-CP có hiệu lực thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa đó./.

(Xem chi tiết tại đây)


Thúy Quyên
Trung tâm KTTCĐLCL

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ [29/01/2019]
Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ [19/11/2018]
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ [12/09/2018]
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP [30/05/2018]
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP [29/05/2018]
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ [29/11/2017]
Quyết định số 47/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 [27/11/2017]
Hướng dẫn số 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục TCĐLCL về Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu [10/09/2017]
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [22/12/2016]
Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường [22/11/2016]
<<  <  1  2  3  >>  >>