Cở chữ: 04:14 PM,17/07/2018
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CPngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

(Xem chi tiết tại đây)
Các bài viết khác:
Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ [29/01/2019]
Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ [19/11/2018]
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ [12/09/2018]
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP [30/05/2018]
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ [29/11/2017]
Quyết định số 47/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 [27/11/2017]
Hướng dẫn số 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục TCĐLCL về Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu [10/09/2017]
Quy định mới về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 [04/05/2017]
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [22/12/2016]
Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường [22/11/2016]
<<  <  1  2  3  >>  >>