Cở chữ: 03:44 PM,23/07/2018
Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định một số chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

(Xem chi tiết tại đây)
Các bài viết khác:
Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ [29/01/2019]
Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ [19/11/2018]
Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ [12/09/2018]
Nghị định số 78/2018/NĐ-CP [30/05/2018]
Nghị định số 74/2018/NĐ-CP [29/05/2018]
Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ [29/11/2017]
Quyết định số 47/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 [27/11/2017]
Hướng dẫn số 562/TĐC-HCHQ ngày 06/4/2016 của Tổng cục TCĐLCL về Thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu [10/09/2017]
Quy định mới về nhãn hàng hóa có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 [04/05/2017]
Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường [22/11/2016]
<<  <  1  2  3  >>  >>