Thông báo số 988 của UNGANDA

[12/11/2018]
Ngày 07/11/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/UGA/988 của Phòng tiêu chuẩn quốc gia Uganda liên quan đến thực phẩm.

Thông báo số 988 của UNGANDA

[11/11/2018]
Ngày 07/11/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/UGA/988 của Phòng tiêu chuẩn quốc gia Uganda liên quan đến thực phẩm.

Thông báo số 911 của UNGANDA

[11/11/2018]
Ngày 07/11/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/UGA/991 của Phòng tiêu chuẩn quốc gia Uganda liên quan đến thực phẩm.

Thông báo số 575 của UNGANDA

[11/11/2018]
Ngày 07/11/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/UGA/575/Rev.1 của: Phòng tiêu chuẩn quốc gia Uganda liên quan đến thực phẩm.

Thông báo số 225 của TANZANIA

[10/11/2018]
Ngày 07/11/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/TZA/225 của Cục tiêu chuẩn Tanzania liên quan đến vấn đề thực phẩm.

Thông báo số 8 của BURUNDI

[09/11/2018]
Ngày 31/10/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/BDI/8 của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch Burundi liên quan đến bao bì, túi.

Thông báo số 7 của NIGERIA

[08/11/2018]
Ngày 09/11/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/NGA/7 của Tiêu chuẩn Tổ chức Nigeria liên quan đến thức ăn gia cầm.

Thông báo số 841 của BRAZIL

[25/09/2018]
Ngày 17/9/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/BRA/841 của Cơ quan quản lý sức khỏe Brazil (Anvisa) liên quan đến thuốc.

Thông báo số 737 của KENYA

[25/09/2018]
Ngày 19/9/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/KEN/737 của Văn phòng Tiêu chuẩn Kenya liên quan đến phân bón.

Thông báo số 733 của KENYA

[25/09/2018]
Ngày 19/9/2018, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) có đăng tải thông báo số G/TBT/N/KEN/733 của Văn phòng Tiêu chuẩn Kenya liên quan đến phân bón.
12345