Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2018

[31/12/2018]
Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo kết quả thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/04/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2018. Kết quả: Tính đến ngày 30/11/2018, tỉnh Trà Vinh có 157 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan, đơn vị. Trong đó: xây dựng mới HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để tự công bố và áp dụng trong năm 2018 là: 18/19 cơ quan, đơn vị theo kế hoạch (do 01 đơn vị đã giải thể năm 2018); Duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để tự công bố áp dụng là: 139 cơ quan, đơn vị.

Trà Vinh dự kiến đưa ISO điện tử vào giải quyết thủ tuc hành chính

[27/12/2018]
Hệ thống quản lý chất lượng theo phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 phiên bản 2015 là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân; tạo ra các quá trình thực hiện công việc dịch vụ công một cách rõ ràng: Từ khâu tiếp nhận hồ sơ tại văn phòng một cửa và chuyển đến các phòng chuyên môn theo một quy trình chuẩn kèm theo tiến độ của các hạng mục hoàn thành về mặt thời gian giúp cho cơ quan quản lý nắm bắt được thời gian giải quyết và hoàn thành hồ sơ.

Kết quả kiểm tra về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 50 cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2018.

[03/12/2018]
Thực hiện Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà Vinh năm 2018. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng nhận WCERT đã thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại 50 đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong năm 2018. Nội dung kiểm tra việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Qua kết quả kiểm tra đạt được một số kết qủa cụ thể như sau:

Trà Vinh tổ chức đào tạo nghiệp vụ đánh giá nội bộ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

[14/11/2018]
Nhằm trang bị kiến thức xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng và nghiệp vụ đánh giá nội bộ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng mới trong năm 2018 trong việc vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 5/4/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

[09/10/2018]
Ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 3003/BKHCN-TĐC hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trà Vinh tiếp tục triển khai việc xây dựng và áp dụng ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính năm 2018.

[11/09/2018]
Năm 2017, tỉnh Trà Vinh là đơn vị đầu tiên trên cả nước đã thực hiện chuyển đổi thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 (theo Báo cáo của Vụ Hợp chuẩn Hợp quy - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ), đến nay trên toàn tỉnh đã có 139 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước áp dụng phiên bản ISO 9001:2015. Trong đó, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh áp dụng ISO đạt 100%, UBND cấp huyện đạt 100%, UBND cấp xã đạt trên 71%.
123