Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018

[22/06/2018]

Từ ngày 18 – 24/8/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đồng tổ chức Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018. 100 chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực KH&CN ở nước ngoài và các nhà khoa học trong nước sẽ tham dự sự kiện để cùng chia sẻ tầm nhìn, chiến lược nhằm tiếp cận, tận dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) vào Việt Nam.

Tìm hiểu Cách mạng công nghiệp 4.0

[08/06/2018]

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học.

Cuộc cách mạng 4.0 ảnh hưởng đến việc làm

[17/10/2017]

Không phải bàn cãi về tính tiện ích của các dịch vụ, các sản phẩm và hoạt động có áp dụng công nghệ tự động và trí tuệ nhân tạo (AI: artificial intelligence ). Trong phạm vi bài viết chỉ muốn nêu lên một số tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến việc làm và những yêu cầu đối với người lao động hiện nay.

1