Cở chữ: 08:31 AM,15/01/2019
Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ
****

I. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TRÀ VINH
Địa chỉ: Số 38, Đường Nguyễn Thái Học, Phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943.862.369. Fax: 02943.851.552
Email: skhcntv@travinh.gov.vn


A. BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Nguyễn Thiện Nghĩa
Chức vụ: Phó Giám đốc – Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 02943. 681.250
Di động: 0984.933.333

Email: ntnghia.skhcn@travinh.gov.vn


2. Ông Lư Phước Hiệp
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 02943. 862.099
Di động: 0988.336.686
Email:


3. Ông Lê Văn Hồng Anh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 02943. 868.360
Di động: 0166.881.6099

Email: lvhanh.skhcn@travinh.gov.vn


4. Bà Thạch Thị SôPhắc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại cơ quan: 02943. 681.229
Di động: 0367.297.1897

Email: ttsphac@travinh.gov.vn


B. CÁC PHÒNG THUỘC SỞ
1. VĂN PHÒNG
Điện thoại cơ quan: 02943.862.369
Fax: 02943.851552

Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Tửng
Di động: 0919.363.773
 Email: nvtung.skhcn@travinh.gov.vn


Phó Chánh Văn phòng: Bà Huỳnh Bá Thi Lan
Di động: 0123.449.4605

Email:  hbtlan@travinh.gov.vn


Phó Chánh Văn phòng: Ông Đỗ Văn Quang
Di Động: 0917.548.919

Email: dvquang@travinh.gov.vn


 2. THANH TRA
Điện thoại cơ quan: 02943.862.783

Phó Chánh Thanh tra: Ông Lê Trí Thiện - Thực hiện quyền Chánh Thanh Tra
Di động: 0907.060.063
 Email:  ltthien.skhcn@travinh.gov.vn3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Điện thoại cơ quan: 02943.864.166
Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Kiều Nga
Di động: 0988.256.056

Email: ttknga@travinh.gov.vn


 
4. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Điện thoại cơ quan: 02943.602.123

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Tấn Đức
Điện thoại cơ quan: 02943.854.115
Di động: 0918.703.431
Email: ntduc@travinh.gov.vn


Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Nhàn

Di động: 0919.249.914
Email: tvnhan@travinh.gov.vn5. QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điện thoại cơ quan: 02943.841.755
Email: 
Giám đốc: Bà Thạch Thị SôPhắc
Điện thoại cơ quan: 02943. 681.229
Di động: 0167.297.1897

Email: ttsphac@travinh.gov.vn


II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Địa chỉ: 80A Lê Lợi, Khóm 3, Phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 02943.852.115.
Fax: 0743.852.115


Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Duy Trinh - Thực hiện nhiệm vụ Chi cục Trưởng
Điện thoại cơ quan: 0743.856.065
Di động: 0902.819.880
Email: ndtrinh@travinh.gov.vn


Phó Chi cục Trưởng: Ông Mai Thanh Lâm
Điện thoại cơ quan: 02943.852.118
Di động: 0918.704.060
Email: mtlam@travinh.gov.vnTrưởng Phòng Hành Chính – Tổng hợp: Bà Võ Thị Mai Linh
Điện thoại cơ quan: 02943.852.115
Di động: 0976.865.686

Email: vtmlinh@travinh.gov.vn


Phó Trưởng Phòng Hành Chính – Tổng hợp: Bà Nguyễn Thị Trúc Ly
Điện thoại cơ quan: 02943.852.115
Di động: 0168.212.7051

Email: nttly@travinh.gov.vn


Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và TBT: Bà Cao Thị Thu Hà
Điện thoại cơ quan: 02943.852.114
Di động: 0908.612.356

Email: cttha@travinh.gov.vn


Phó Trưởng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng và TBT: Ông Văn Trương Minh Liêu
Điện thoại cơ quan: 02943.852.114
Di động: 0916.718.8282

Email: vtmlieu@travinh.gov.vn


Trưởng Phòng Quản lý Đo lường: Ông Huỳnh Kim Mến
Điện thoại cơ quan: 02943.852.116
Di động: 0988.848.174

Email: hkmen@travinh.gov.vn2. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG  KHOA HỌC  CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: 52A ấp Sa Bình, xã Long Đức, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:02943.846.025
Fax: 02943.846.623


Giám đốc Trung tâm: Ông Trần Văn Út Tám

Điện thoại cơ quan: 02943.846.349

Di động: 0989.833.626

Email: tvutam@travinh.gov.vn


Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Trần Thị Tuyết Linh
Điện thoại cơ quan: 02943.746.009
Di động: 0919.100.787
Email:  tttlinh.skhcn@travinh.gov.vnPhòng Hành Chính
Điện thoại:02943.846.025
Fax: 0743.846.623


Trưởng phòng Nghiên cứu Ứng dụng KH&CN: Bà Trần Thanh Trang
Điện thoại cơ quan:02942.211.107
Di động: 0975.328.390


Trưởng phòng Dịch vụ KH&CN: Ông Huỳnh Trí Dũng
Điện thoại cơ quan: 02943.846.691
Di động: 0988.306.565In bài