[08/06/2016]

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh (Liên hiệp hội tỉnh Trà Vinh) được thành lập theo Quyết định số 1313/QĐ-UBND  ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh Trà Vinh.
1

Tổng số người truy cập