Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh

THÀNH PHẦN BAN BIÊN TẬP

 

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

2. Phó trưởng Ban: Ông Trần Văn Khoảnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Các thành viên:

- Ông Nguyễn Vũ Phương, Giám đốc Sở Tài Chính;
- Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Sơn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh;

- Ông Nguyễn Thanh Luân, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ông Nguyễn Văn Nầy, 
Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Lê Thanh Nhã, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Sở Thông tin và Truyền thông;

- Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông.

 

* Chức năng, nhiệm vụ của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử:

- Chỉ đạo quản lý, vận hành, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các Sở - Ban ngành tỉnh, UBND huyện – thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin dữ liệu cho Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Định hướng thông tin, điều chỉnh, thay đổi, bổ sung thông tin nền, mở các chuyên mục mới phù hợp với từng thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị - xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh nhằm phục vụ tốt nhu cầu thông tin của nhân dân và thông tin đối ngoại.

- Kiểm duyệt thông tin dữ liệu, chỉ đạo, kiểm tra cập nhật thông tin đúng thời gian, tần suất cập nhật thông tin, đảm bảo chính xác, kịp thời, an toàn, an ninh trên Cổng thông tin điện tử; duyệt chi trả thù lao, nhuận bút cho tác giả và những người có liên quan theo quy định.

- Thông qua Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử xây dựng dự toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị để đảm bảo hoạt động liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày; xây dựng kinh phí chi trả phí thù lao, nhuận bút. Riêng kinh phí hoạt động cho Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh và Tổ Chuyên viên giúp việc do Tổ Cuyên viên lập dự toán theo kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh và được tổng hợp chung trong dự toán chi nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Hàng quý, 6 tháng, năm có sơ tổng kết báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông trong quan hệ công tác.

- Quy chế làm việc của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thực hiện theo Quy chế làm việc của Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-BBT ngày 17/6/2008 của Trưởng Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh.

 

 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang