Tin kinh tế hợp tác xã

Tin khác

Cùng với quá trình củng cố và xây dựng kinh tế tập thể (KTTT) của cả nước, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung củng cố, thành lập và từng bước đẩy mạnh phát triển mô hình hợp tác xã (HTX) theo hướng tự chủ, tự chịu tránh nhiệm. Đồng thời, xây dựng và phát triển các tổ hợp tác (THT) cũng được quan tâm. Hiện nay, với 02 loại hình này, tuy vẫn còn những hạn chế, song đã, đang giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội và là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh.

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập