Tin kinh tế hợp tác xã

Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 hợp tác xã (HTX) được chọn thực hiện xây dựng mô hình HTX điểm theo Quyết định số 445/QĐ-TTg, ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2016 - 2020”. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế của đoàn công tác Ban Chỉ đạo (BCĐ) đổi mới và phát triển HTX với các địa phương, nhiều HTX đang gặp khó khăn trong thực hiện 08 tiêu chí theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT). Trong đó, đối với tiêu chí 5 về hoạt động tín dụng nội bộ, có 13/13 HTX chưa đạt theo quy định… Để “gỡ rối” cho các HTX, BCĐ tỉnh, huyện cùng với Liên minh HTX đang tập trung hỗ trợ cùng với các HTX tăng cường hướng dẫn, tập huấn và xây dựng kế hoạch hoạt động để hoàn thiện các tiêu chí.

Tin khác

Phát triển hàng hóa chủ lực là một trong những chiến lược trọng điểm của các địa phương để phát triển bền vững kinh tế-xã hội trong môi trường kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay. Trên thực tế, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang thành công trong việc định hướng chiến lược cho sản phẩm chủ lực để từng bước xây dựng và hình thành vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa.

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập