Cở chữ: 03:10 PM,28/12/2018
Tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp phát triển bền vững

          Tính đến ngày 10/12/2018, toàn tỉnh Trà Vinh có 152 HTX, trong đó có 96 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy đông về số lượng, nhưng quy mô các HTX nông nghiệp còn nhỏ, nhiều HTX chỉ làm được một vài dịch vụ hỗ trợ cho thành viên, chưa liên kết với các doanh nghiệp, chưa xây dựng được chuỗi giá trị sản xuất nên hiệu quả hoạt động còn thấp.Ông Nguyễn Thanh Sang-CT.HĐQT HTX NN Huyền Hội
thăm cánh đồng lúa của HTX

 

          Hiện nay để phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp cần tạo điều kiện để phát triển theo hướng nâng cao năng lực quản lý điều hành HTX, mở rộng ngành nghề, liên kết với các doanh nghiệp thực hiện cung ứng đầu vào, bao tiêu đầu ra. Theo đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để hỗ trợ cho HTX phát triển, đặc biệt là HTX nông nghiệp.Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. Theo Đề án sẽ tiến hành củng cố nâng cao hiệu quả các HTX nông nghiệp, trong đó duy trì, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp đã được đánh giá là có hiệu quả; tập trung triển khai các mô hình ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX yếu, kém. Tại Trà Vinh, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 – 2020 và Nghị quyết số 56/2018/NQ-HĐND về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 . Nghị quyết ra đời để hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, áp dụng đối với các hợp tác xã thuộc đối tượng thực hiện thí điểm Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ; hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, mức hỗ trợ Hợp tác xã đối ứng theo dự án được phê duyệt, cụ thể: Hợp tác xã có từ 49 thành viên trở xuống: đối ứng 50%, phần còn lại ngân sách hỗ trợ 50%, nhưng không quá 300 triệu đồng; Hợp tác xã có từ 50 thành viên trở lên: đối ứng 20%, phần còn lại ngân sách hỗ trợ 80%, nhưng không quá 600 triệu đồng.Hợp tác xã tổ chức liên kết xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm (chuỗi giá trị được thể hiện qua các dạng hợp đồng bao gồm: hợp đồng đầu tư, hợp đồng liên kết sản xuất, hợp đồng thu mua và tiêu thụ nông sản,...), được hỗ trợ từng dự án cụ thể được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (cấp huyện, thị xã, thành phố); mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư của dự án, nhưng không quá 250 triệu đồng.”. Thời gian qua, thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh: Vào năm 2017 đã hỗ trợ 71 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại 38 HTX, trong đó có 56 lao động trẻ làm việc cho 26 HTX nông nghiệp, tổng kinh phí hỗ trợ là 3.399,54 triệu đồng; tính đến cuối năm 2018 có 113 HTX thu hút 154 kế toán, cán bộ kỹ thuật có trình độ vào việc có thời hạn tại HTX, trong đó 103 kế toán và  51 kỹ thuật.

 

HĐQT HTX Thanh long Vĩnh Trà giới thiệu vườn thanh long của HTX


          Thiết nghĩ, muốn phát triển bền vững, các HTX nông nghiệp phải lo được đầu ra ổn định cho sản phẩm thông qua việc hình thành và phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp, xây dựng HTX nông nghiệp theo hướng áp dụng khoa học công nghệ mới là mô hình HTX nông nghiệp mang lại hiệu quả hiện nay. Ðể tạo điều kiện cho HTX, các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về kinh tế hợp tác, HTX, Luật HTX năm 2012. Đồng thời, biểu dương các tấm gương Giám đốc HTX nông nghiệp giỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để phát triển HTX. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý HTX, bằng giải pháp tuyển dụng những cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học vào làm việc tại các HTX. Như vậy, bằng nhiều giải pháp thiết thực, Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho HTX phát triển, đặc biệt là HTX nông nghiệp. Vì thế sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp phát triển bền vững là vấn đề cấp thiết hiện nay cần được quan tâm và tổ chức thực hiện.

Ren Huỳnh

In bài

Tin liên quan

12345...

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập