Cở chữ: 03:58 PM,14/03/2019
Tiểu Cần: phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

           Những năm qua huyện Tiểu Cần đã xác định phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất và giá trị để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân và góp phần làm cho mùa xuân ở vùng nông thôn ngày thêm khởi sắc.Thành lập HTX Thạnh Trung xã Hiếu Trung

 

         Theo đó huyện Tiểu Cần đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, năng suất lúa bình quân từ 5,8 đến 7,5 tấn/ha/vụ. Huyện đã duy trì diện tích trồng lúa 12.000ha, diện tích vườn dừa 5.470ha và diện tích trồng cây ăn trái hơn 2.000ha. Đồng thời từ năm 2011 đến nay huyện còn vận động nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao được hơn 2.749ha, chủ yếu là trồng dừa, cây có múi và cây màu các loại. Hiện toàn huyện thực hiện được 01 mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa với 08 điểm thực hiện trên diện tích hơn 1.886ha, có 1.911 hộ tham gia. Xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất lúa an toàn thân thiện với môi trường thích ứng biến đổi khí hậu theo hướng nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm, quy mô liên xã trên địa bàn huyện diện tích hơn 917 ha, năng suất bình quân của mô hình đạt 7,5 tấn/ha. Bên cạnh đó huyện Tiểu Cần còn chỉ đạo định hướng phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung quy mô vừa và nhỏ. Đến nay trên địa bàn huyện có 19 trang trại được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí kinh tế trang trại theo Thông tư số 27/2011/TT –BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo số liệu thống kê thời điểm ngày 1/4/2018 tổng đàn gia súc của huyện hơn 93.100 con, đàn gia cầm hơn 590.800 con. Trên địa bàn huyện có 1.055 lượt hộ nuôi thủy sản trên diện tích 365,43 ha, thả nuôi hơn 17,700 triệu con cá giống các loại, năm 2017 sản lượng thu hoạch hơn 6.500 tấn cá thương phẩm.

 

Nhiều diện tích đất lúa kém hiệu quả được nông dân chuyển sang trồng màu


          Ngoài ra trong những năm qua huyện Tiểu Cần còn quan tâm đến việc tổ chức lại hình thức sản xuất trong nông nghiệp theo hướng đổi mới, hiện đại. Theo đó huyện đã tiến hành đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh; đồng thời hỗ trợ củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã (HTX), nhất là đối với các HTX tham gia thí điểm theo Quyết định 445 của Thủ tướng chính phủ và các HTX mới thành lập năm 2017. Đến nay trên địa bàn huyện có 12 HTX đang hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, trong đó có 09 HTX nông nghiệp ở 09 xã nông thôn mới với 1.595 thành viên, vốn điều lệ 6 tỷ 600 triệu đồng. Theo đánh giá của UBND huyện Tiểu Cần, nhìn chung tình hình hoạt động của các HTX đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, tạo thêm được nhiều việc làm cho người lao động. Các HTX đã từng bước ký kết được các hợp đồng hợp tác, tuy bước đầu thành lập có số lượng thành viên ít nhưng cũng đã tạo được lòng tin trong các thành viên và có sức lan tỏa ra bên ngoài, nhất là đối với người nông dân, từ đó đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia góp vốn vào HTX. Các HTX trong huyện đều có tổ chức bộ máy cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng, được hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kế toán HTX, xây dựng điều lệ hoạt động, phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cung cấp dịch vụ của HTX. Ngoài ra hiện nay các HTX cũng đã tăng cường mối liên kết với các đối tác chiến lược, lâu dài nhằm đảm bảo tính bền vững trong phát triển sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Để giúp các HTX hoạt động tốt, huyện Tiểu Cần đã thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các HTX, qua đó đã hỗ trợ cho 12 HTX với số tiền 718.000.000đ, trong đó hỗ trợ thành lập mới 05 HTX, số tiền gần 133.000.000đ và hỗ trợ 18 lao động về làm việc tại các HTX, số tiền hơn 585.000.000đ.

 

Diện tích vườn cây ắn trái mang lại kinh tế cho nhiều hộ dân

 

          Thời gian tới huyện Tiểu Cần tiếp tục xác định phát triển nông nghiệp bền vững sẽ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, làm tiền đề để huy động nguồn lực trong dân. Theo đó huyện chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất. Quan tâm hình thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX nông nghiệp phát triển, nhất là các HTX có mô hình liên doanh, liên kết hiệu quả. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, nhất là các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ; Hỗ trợ kinh tế hộ phát triển, liên kết nông dân với nông dân và liên kết nông dân – doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng, có quy mô lớn, từng bước xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản của huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch hình thành các vùng sản xuất tập trung theo quy trình GAP, gắn với công nghệ chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác. Từng bước xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa sạch phục vụ nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích. củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, khuyến khích phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp có quy mô và công nghệ tiên tiến hiện đại.  Tất cả các giải pháp trên đều nhằm mục đích tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân, với chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm.

Bài, ảnh: Khắc Phú

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập