Cở chữ: 08:50 AM,09/10/2018
Thị xã Duyên Hải: Tập trung củng cố, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, hoàn thành xây dựng nông thôn mới

          Ông Nguyễn Văn Ưa, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Duyên Hải cho biết: Xác định các loại hình kinh tế tập thể, mà trong đó hoạt động của hợp tác xã (HTX) là loại hình hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành một số tiêu chí, nhất là về tổ chức sản xuất (Tiêu chí 13), nên trong những năm qua, thị xã Duyên Hải đã tập trung củng cố, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, nhằm hoàn thành XDNTM.Thành viên HTX nuôi nghêu Thành Đạt, xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tham gia thu hoạch nghêu.

 

          Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, thị xã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng xã văn hóa-nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Theo số liệu thống kê, hiện nay thị xã có 14 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 (cuối năm 2015, thị xã Duyên Hải có 04 HTX. Trong đó, có 02 HTX nông nghiệp và 02 HTX phi nông nghiệp), bao gồm các lĩnh vực: 06 HTX nông nghiệp, 01 xây dựng, 02 giao thông,  02 thương mại dịch vụ và 01 Quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó, có 06 HTX trên địa bàn 05 xã). Nhìn chung, các HTX nông nghiệp, thương mại dịch vụ đã phục vụ tốt nhu cầu của các thành viên và các hộ nông dân về dịch vụ cơ giới hóa trong khâu làm đất, thu hoạch, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và bước đầu liên kết với doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ nông sản cho các hộ thành viên HTX. Qua đó, góp phần giúp thị xã hiện tại đã có 05/05 xã đạt tiêu chí về tổ chức sản xuất (năm 2015, có 02/05 xã đạt tiêu chí).
          Theo ông Châu Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị xã, công tác củng cố, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, nhằm hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã có nhiều thuận lợi. Thị xã Duyên Hải có tài nguyên đất đai, khí hậu, thời tiết thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên nuôi trồng thủy sản và trồng màu có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, tạo tiền đề thuận lợi cho thị xã Duyên Hải trong triển khai thực hiện XDNTM. Mặt khác, thị xã Duyên Hải có vị trí địa lý khá thuận lợi như trên tuyến giao thông đường bộ có Quốc lộ 53 và có chiều dài bờ biển 26km, có vùng biển rộng lớn, phù hợp với một số con nuôi: nghêu, vọp… tạo điều kiện để thị xã phát triển các HTX, THT nuôi nghêu, giải quyết lực lượng lao động tại chỗ, tăng thu nhập và cải thiện đời sống khu vực nông thôn.

Tin, ảnh: TH-KT

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập