Cở chữ: 10:40 AM,11/12/2015
Quy định về hồ sơ vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm

(Nguồn do Liên minh HTX tỉnh quản lý)
1. Đối tượng được vay gồm:
Là tổ hợp sản xuất, hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã (điều 5, quyết định 71/2005/QĐ-TTg); 
2. Trình tự thủ tục vay vốn:
2.1. Thủ tục bắt buộc:
Dự án vay vốn của đơn vị có xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn nơi thực hiện dự án về địa điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của đối tượng đang hoạt động trên địa bàn (theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT);
Bản sao Chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Hợp tác xã) hoặc Bản sao Hợp đồng hợp tác sản xuất, kinh doanh có chứng thực của UBND xã/phường/thị trấn (đối với Tổ hợp tác);
Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản dùng để thế chấp, cầm cố, bảo lãnh thế chấp (có công chứng)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận tài sản bảo đảm tiền vay (chứng nhận sử dụng đất, tài sản có giá trị khác được dùng để thế chấp, cầm cố, bảo lãnh thế chấp;
Biên bản họp thành viên về việc thống nhất vay vốn Quỹ cho vay giải quyết việc làm để phát triển sản xuất kinh doanh;
2.2. Thủ tục kèm theo:
Tờ trình của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phê duyệt cho vay vốn (theo mẫu số 17-TD tại công văn số 2539 của NHCSXH);
Biên bản thẩm định dự án (theo mẫu tại Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT), có đầy đủ chữ ký, họ tên của người tham gia thẩm định; trường hợp Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh hoặc Ngân hàng CSXH trực tiếp đi thẩm định dự án đề nghị ký, đóng dấu, ghi gõ họ tên, chức danh;
3. Địa chỉ liên hệ: 
Mọi thông tin liên hệ đến Ban tư vấn hỗ trợ  - Liên minh HTX tỉnh qua số điện thoại:  0743.841277; Email: thaolmhtxtv@yahoo.com.vn

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập