Cở chữ: 11:05 AM,11/12/2015
LIÊN MINH HTX TỈNH HOÀN THÀNH VIỆC KIỂM ĐIỂM THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4: DÂN CHỦ - RÕ TRÁCH NHIỆM

       Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI). Tính đến ngày 20/01/2013 Liên minh HTX tỉnh, đã hoàn thành công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Từ đó từng đồng chí trong Ban thường vụ và đảng viên, nhận thức rõ hơn trọng trách của mình trước Đảng và đơn vị.       Qua các cuộc hội nghị kiểm điểm, tập thể Ban thường vụ, từng cá nhân, Chi bộ và từng đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Quá trình kiểm điểm cho thấy thời gian qua Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là tổ chức đại diện, tư vấn hỗ trợ cho việc củng cố, phát triển các loại hình kinh tế tập thể; làm tốt chức năng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức thành viên trên cơ sở kịp thời nắm thông tin, tập hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của các thành viên về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách. Ngoài ra, trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, Ban thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động, tổ chức các phong trào thi đua xây dựng điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác phối hợp, ký kết các chương trình liên tịch với các Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, vận động phát triển các mô hình kinh tế tập thể, Hợp tác xã kiểu mới. Bên cạnh đó còn tổ chức các chuyến tham quan, học tập mô hình về THT/HTX ở các tỉnh bạn, qua đó làm cầu nối giúp các THT/Hợp tác xã tìm thị trường đầu vào, đầu ra, tổ chức các dịch vụ phục vụ cho xã viên, tổ viên. Phối hợp với Dự án cải thiện cho người nghèo tỉnh Trà Vinh (Dự án IMPP); Dự án giảm nghèo tại các vùng nông thôn (Dự án Para), Dự án hỗ trợ phát triển HTX CHLB Đức (DGRV) tại Việt Nam và các Sở, ngành liên quan tỉnh tổ chức, kết quả có gần 100% cán bộ các Hợp tác xã được tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý Hợp tác xã, quản lý kinh tế, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh ... đã tạo được niềm tin của xã viên và Hợp tác xã đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Các chính sách về thuế, tín dụng ưu đãi cũng được Liên minh Hợp tác xã quan tâm, hướng dẫn giúp các HTX có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, Thường trực Liên minh Hợp tác xã đã hướng dẫn các Hợp tác xã xây dựng dự án khả thi vay vốn ưu đãi. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khảo sát, thẩm định và giải ngân kịp thời nhu cầu vốn sản xuất cho các Hợp tác xã từ nguồn vốn 120 .Quang cảnh Hội nghị


       Bên cạnh những ưu điểm tập thể Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh cũng nghiêm túc nhìn nhận các khuyết điểm hạn chế trong thời gian qua như : Chưa tìm ra giải pháp hiệu quả cũng như kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời giải quyết tháo gở những khó khăn, vướng mắc cho các Hợp tác xã về chính sách, cơ chế vay vốn, đất sản xuất... để giúp cho các Hợp tác xã trong quá trình thành lập và hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Trong triển khai, tổ chức các hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh còn mang tính hành chính, tuy có xây dựng các chương trình phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh nhưng trong thực tế hiệu quả phối hợp hoạt động còn hạn chế.  Trong quá trình kiểm điểm, tập thể và từng cá nhân đã nhận rõ những ưu, khuyết điểm. Đồng thời, tập thể và cá nhân Đảng viên thẳng thắn, cầu thị, tiếp thu những ý kiến góp ý của cá nhân đối với tập thể và cá nhân Đảng viên. Trên cơ sở đó, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới.

       Đạt được kết quả trên là do trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Liên minh HTX tỉnh, đã nghiêm túc chuẩn bị cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối tập thể ban lãnh đạo, từng Đảng viên trong chi bộ, lấy ý kiến góp ý từ các đoàn thể, chính quyền địa phương và các đồng chí đảng viên trong đơn vị.

       Với sự nhất trí cao, Ban thường vụ và Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã đề ra các nhóm giải pháp để khắc phục những yếu kém, tồn tại. Đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, chính trị, tư tưởng vững vàng; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và đội ngũ đảng viên; Xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Quá trình kiểm điểm góp ý diễn ra trong bầu không khí dân chủ, cởi mở chân thành, đã tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên, tạo ra sự chuyển biến rõ trong việc thực hiện trách nhiệm của tập thể ban lãnh đạo, Chi bộ cũng như của từng cá nhân, để tiếp tục xây dựng cơ quan Liên minh HTX ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Các đồng chí trong tổ công tác do Tỉnh ủy phân công giám sát việc kiểm điểm đã đánh giá cao sự chuẩn bị đầy đủ của Liên minh HTX theo kế hoạch số 15-KH/TU ngày 4 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết TW4 khóa IX; Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Ban tổ chức Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 09-HD/BTCĐU ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy dân chính đảng. Nội dung, hình thức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đạt yêu cầu đề ra. Báo cáo kiểm điểm của Tập thể ban thường vụ, Chi bộ và cá nhân đảng viên làm nghiêm túc, rõ theo hướng dẫn, các ý kiến đóng góp thể hiện sự dân chủ, cởi mở chân thành, rõ chính kiến.

TV

In bài

Quy hoạch kế hoạch

Tổng số người truy cập