Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành án dân sự tại huyện Càng Long

[09/01/2017]
Ngày 28/12, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh do ông Hồ Công Khanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Càng Long. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cầu Ngang

[25/12/2015]
Đoàn giám sát thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Hồ Công Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn vừa có buổi giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2015 tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Cầu Ngang. Dự làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Ngà, Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Kim Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo giám sát dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh

[08/10/2015]
Được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập Ban chỉ đạo giám sát công trình dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, nhằm tổ chức giám sát Chủ đầu tư và các nhà thầu, đơn vị thi công về một số nội dung đến tiến độ thi công và tác động của dự án đối với người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh với công tác giám sát và phản biện xã hội

[23/09/2015]
Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Trà Vinh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội. Nội dung giám sát đi sâu vào các mặt như: Giám sát về thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, giám sát đầu tư của cộng đồng, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND xã bầu… Với sự hướng dẫn, đôn đốc và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, giành lấy những kết quả tích cực, gây dựng được phong trào toàn dân tham gia vào các hoạt động do MTTQ  địa phương khởi xướng.
1