Cở chữ: 12:24 AM,10/03/2018
Hoạt động của Hội Khuyến học huyện Trà Cú

Năm 2017, Hội Khuyến học huyện Trà Cú tích cực phát triển 3.279 hội viên nâng tổng số đến nay 33.908 hội viên, chiếm tỷ lệ 21,% so dân số; có 1.573/1.573 tổ khuyến học gắn với tổ tự quản.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen

Huyện Hội Trà Cú chỉ đạo Hội cơ sở vận động 32.224 hộ gia đình đăng ký gia đình học tập, kết quả bình xét công nhận 23.095 hộ chiếm 71,67% so số hộ. Có 99 dòng họ đăng ký học tập, qua đó xét công nhận 42 dòng họ học tập. Bên cạnh đó Hội Khuyến học cơ sở đề nghị UBND xã công nhận và tái công nhận 59 cơ quan, 50 trường học, 35 cơ sở tôn giáo, 1.278 tổ, 91 ấp, khóm đạt danh hiệu học tập và đề nghị kiểm tra, đánh giá, xếp loại 17 xã, thị trấn đạt 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập” cấp xã.
Huyện Hội Trà Cú vận động đỡ đầu 388 học sinh nghèo, cấp học bổng 2.233 học sinh, sinh viên, 306 xe đạp, 4.139 phần quà, với số tiền 7.360464.000đ. Phong trào nuôi heo đất tiết kiệm trong học sinh và gia đình được Huyện Hội vận động nuôi được 18.071 con và tủ tiết kiệm được 9.306.565.000đ. Nhằm phát huy, động viên tinh thần khuyến học, khuyến tài nhân tổng kết năm Hội Khuyến học tỉnh, huyện đã trao Giấy khen cho 13 tập thể và15 cá nhân hoàn thành suất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Định hướng năm 2018, Huyện hội Trà Cú tiếp tục phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng gia đình học tập đạt từ 40-45% so số hộ trong huyện; các danh hiệu học tập hằng năm tăng từ 10% trở lên. 

Tin, ảnh: Hội Khuyến học tỉnh