Đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

[08/10/2015]
Việt Nam là một trong những nước ở châu Á có số lượng kiều bào định cư ở nước ngoài đông nhất. Riêng số kiều hối chuyển về cho Tổ quốc hàng năm lên đến nhiều tỉ USD (riêng năm nay ước đoán con số lên đến 10 tỉ USD). Đây là một nguồn lực rất quan trọng, là một nhân tố tích cực cho quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng.

Sự lan tỏa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[22/09/2015]
Qua hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, mô hình sáng tạo, qua đó cho thấy có sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào này.

Sự lan tỏa của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[22/09/2015]
Qua hơn 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã xuất hiện ngày càng nhiều những cách làm hay, mô hình sáng tạo, qua đó cho thấy có sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào này.
12