Trà Vinh qua 03 năm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư

[06/11/2018]
Thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, qua 03 năm triển khai thực hiện đạt được những kết quả rất thiết thực. 
1