Nghị định số 132/2007/NĐ-CP mgày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức [27/09/2013]
Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức [27/09/2013]
Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 về chế độ chính sách đối với người không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ [07/05/2010]
Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp [07/05/2010]
Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức [07/05/2010]
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội [07/05/2010]
Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng [07/05/2010]
Nghị định số 28 ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung [07/05/2010]
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức [07/05/2010]
Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức [07/05/2010]
<<  <  1  2  >>  >>