Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Trà Vinh đến năm 2020

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Quyết định số 601/QĐ-BNV ngày 09/7/2012 của Bộ Nội vụ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức 2011-2012 theo nguyên tắc cạnh tranh [30/09/2013]
Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020 [30/09/2013]
Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015 [30/09/2013]
Quyết định số 851 ngày 02/6/2008 Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy [27/05/2013]
Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 05/10/2009 của Thủ tướng về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh. [06/10/2009]
Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. [06/10/2009]
Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22/12/2008 của Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức. [11/06/2009]
Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ Nội vụ [15/05/2009]
Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ Nội vụ về Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra [15/05/2009]
Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức. [15/05/2009]
<<  <  1  >>  >>