Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Xem chi tiết tại đây : tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn [11/12/2013]
Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn quy định bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương [11/12/2013]
Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn, quản lý văn bản và lập hồ sơ lưu trữ vào lưu trữ cơ quan [11/12/2013]
Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức [11/12/2013]
Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí, đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức [27/09/2013]
Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức [27/09/2013]
Thông tư 03 hướng dấn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2010 về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức [27/09/2013]
Thông tư 02/2011/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng [01/03/2011]
Thông tư 13/2010/BNV quy định một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ [06/10/2009]
Thông tư 04/2011/TT-BNV ngày 10/02/2011 Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện về công tác thanh niên [06/10/2009]
<<  <  1  2  >>  >>