Cở chữ: 02:09 PM,12/04/2019
Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị


          Thực hiện Công văn số 1741-CV/BTCTU ngày 09/4/2019 của Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị, theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ báo cáo việc cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, xin từ chức trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh khối nhà nước.

          Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo theo đề cương và Phụ lục 1-BTCTW, Phụ lục 2A-BTCTW, Phụ lục 3A-BTCTW, Phụ lục 4A-BTCTW.

         Các sở, ban, ngành tỉnh download các phụ lục báo cáo nêu trên tại địa chỉ http://travinh.gov.vn/wps/portal/noivu.

         Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh gửi báo cáo đến Sở Nội vụ chậm nhất ngày 16/4/2019 (kèm theo file mềm đề cương báo cáo và Phụ lục 1-BTCTW, Phụ lục 2A-BTCTW, Phụ lục 3A-BTCTW, Phụ lục 4A-BTCTW gửi đến địa chỉ email: pccvc.sonv@travinh.gov.vn), để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo quy định (đính kèm đề cương và Phụ lục 1-BTCTW, Phụ lục 2A-BTCTW, Phụ lục 3A-BTCTW, Phụ lục 4A-BTCTW)./.


  Tải các Phụ lục: tại đâyIn bài
Các bài viết khác:
Rà soát, báo cáo nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non [09/05/2019]
Bộ câu hỏi Hội thi Chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019 [24/04/2019]
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nữ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2018 [22/04/2019]
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê [12/04/2019]
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ người được cử đi học theo chế độ cử tuyển trình độ đại học ngành y khoa, dược học để xét tuyển công chức [10/04/2019]
Đề nghị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc [29/03/2019]
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 [28/03/2019]
Đề nghị xét tặng Kỷ nhiệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" giai đoạn 2016-2018 [07/03/2019]
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư [05/03/2019]
Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018-2019 tỉnh Trà Vinh [18/01/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>