Cở chữ: 09:43 AM,01/04/2019
Đề nghị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc


     

        Thực hiện Công văn số 1005/UBND-KGVX ngày 22/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc, theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

        Ngày 27/3/2019, Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 104/BDT về việc xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX).

        Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Ban Dân tộc tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh (sau đây gọi chung là các sở, ban, ngành tỉnh) và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), bên cạnh báo cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh (đối với các cơ quan, đơn vị được yêu cầu báo cáo) báo cáo thêm một số nội dung theo đề cương và các biểu mẫu, cụ thể như sau:

       1. Các sở, ban, ngành tỉnh báo cáo theo đề cương và biểu 01, biểu 03.

       2. Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo theo đề cương và biểu 01, biểu 02, biểu 03, biểu 04.

       Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện download đề cương và các biểu báo cáo nêu trên tại địa chỉ http://travinh.gov.vn/wps/portal/noivu.

       Đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Sở Nội vụ chậm nhất ngày 05/4/2019 (kèm theo file mềm đề cương báo cáo và các biểu 01, biểu 02, biểu 03, biểu 04 gửi đến địa chỉ email: pccvc.sonv@travinh.gov.vn), để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Dân tộc tỉnh theo quy định (đính kèm đề cương và các biểu 01, biểu 02, biểu 03, biểu 04)./.

       Tải đề cương và các mẫu báo cáo: tại đâyIn bài
Các bài viết khác:
Rà soát, báo cáo nhu cầu tuyển dụng giáo viên mầm non [09/05/2019]
Bộ câu hỏi Hội thi Chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019 [24/04/2019]
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nữ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2018 [22/04/2019]
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê [12/04/2019]
Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị [12/04/2019]
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ người được cử đi học theo chế độ cử tuyển trình độ đại học ngành y khoa, dược học để xét tuyển công chức [10/04/2019]
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 [28/03/2019]
Đề nghị xét tặng Kỷ nhiệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" giai đoạn 2016-2018 [07/03/2019]
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư [05/03/2019]
Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018-2019 tỉnh Trà Vinh [18/01/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>