Cở chữ: 09:56 AM,09/01/2019
Công văn đề nghị báo cáo thống kê theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV


       Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ (sau đây viết tắt là Thông tư số 03/2018/TT-BNV);

       Để có cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ đúng theo thời gian quy định; Sở Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

      - Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo theo biểu số 0203b.N/BNV-CBCCVC, 0205.N/BNV-CBCCVC, 0206.N/BNV-CBCCVC.

     - Sở, ban, ngành tỉnh báo cáo theo biểu số 0103b.N/BNV-TCHC, 0106.N/BNV-TCHC, 0201.N/BNV-CBCCVC, 0203b.N/BNV-CBCCVC, 0204.N/BNV-CBCCVC, 0206.N/BNV-CBCCVC.

     - Các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh báo cáo theo biểu số 0203b.N/BNV-CBCCVC, 0204.N/BNV-CBCCVC, 0206.N/BNV-CBCCVC.

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo theo biểu số 0103b.N/BNV-TCHC, 0106.N/BNV-TCHC, 0201.N/BNV-CBCCVC, 0202.N/BNV-CBCCVC, 0203b.N/BNV-CBCCVC, 0204.N/BNV-CBCCVC, 0206.N/BNV-CBCCVC, 0301.N/BNV-BC.

     - Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố download các mẫu báo cáo nêu trên tại địa chỉ http://travinh.gov.vn/wps/portal/noivu.

     Đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức hội có tính chất đặc thù tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo đến Sở Nội vụ chậm nhất ngày 01/02/2019 (kèm theo file mềm báo cáo các biểu số 0103b.N/BNV-TCHC, 0106.N/BNV-TCHC, 0201.N/BNV-CBCCVC, 0202.N/BNV-CBCCVC, 0203b.N/BNV-CBCCVC, 0204.N/BNV-CBCCVC, 0205.N/BNV-CCVC, 0206.N/BNV-CBCCVC, 0301.N/BNV-BC gửi đến địa chỉ email: pccvc.sonv@travinh.gov.vn), để Sở Nội vụ tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ theo quy định./.

Tải các mẫu báo cáo: tại đâyIn bài
Các bài viết khác:
Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng nữ là người dân tộc thiểu số giai đoạn 2008-2018 [22/04/2019]
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê [12/04/2019]
Đề nghị báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị [12/04/2019]
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ người được cử đi học theo chế độ cử tuyển trình độ đại học ngành y khoa, dược học để xét tuyển công chức [10/04/2019]
Đề nghị báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc [29/03/2019]
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 [28/03/2019]
Đề nghị xét tặng Kỷ nhiệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" giai đoạn 2016-2018 [07/03/2019]
Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư [05/03/2019]
Thông báo về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018-2019 tỉnh Trà Vinh [18/01/2019]
Thông báo về việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng tại Văn phòng sở và Phòng Công chức, Viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh [17/01/2019]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>