Cở chữ: 10:24 AM,30/01/2019
Hội nghị Tổng kết công tác Nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

         Sáng ngày 24/01/2019, tại Hội trường Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội vụ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; Lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và công chức phụ trách tôn giáo, thi đua - khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố.
          Phát biểu khai mạc Hội nghị, Giám đốc Lê Thanh Bình nhấn mạnh: Năm 2018 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm thứ ba triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, năm đánh dấu nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015-2020) và hơn nửa chặng đường thực hiện kế hoạch 05 năm 2016 - 2020; đồng thời, cũng là năm triển khai Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2018 và những năm tiếp theo... Sở Nội vụ, ngành Nội vụ địa phương được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng; trong đó, có nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch từ đầu năm và nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Với quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các phòng, đơn vị trong ngành Nội vụ, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác. Kết quả trên đã thể hiện được sự tiến bộ của ngành Nội vụ địa phương nói chung, các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ, các Phòng Nội vụ (nay là Cơ quan Tổ chức - Nội vụ) huyện, thị xã, thành phố nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018.
          Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Báo cáo công tác ngành Nội vụ năm 2018 và nhiệm vụ công tác nội vụ năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, ngành Nội vụ đã tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác Nội vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính còn chậm tiến độ so với quy định; tinh giản, giảm biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo theo lộ trình; công tác bổ nhiệm lại ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng từng lúc chưa kịp thời, chưa đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính từng lúc chưa nghiêm; tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị xử lý ở một số cơ quan, đơn vị từng lúc chưa kịp thời.
         Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu là đại diện lãnh đạo Cơ quan Tổ chức - Nội vụ các huyện: Tiểu Cần, Châu Thành và Càng Long, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ đã cùng thảo luận, phân tích, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại và đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
         Bên cạnh đó, để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân công chức Sở Nội vụ năm 2018, cũng tại Hội nghị này, thay mặt Ban Lãnh đạo Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Kim Thị Thanh Nữ công bố các quyết định khen thưởng của cơ quan có thẩm quyền cho tập thể, cá nhân công chức của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh.


                                                        Quang cảnh hội nghị


        Kết luận Hội nghị, Giám đốc Lê Thanh Bình ghi nhận, tiếp thu và giải đáp 07 ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh năm 2019, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với nước ta nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng... Để tổ chức thực hiện tốt phương châm hành động của Bộ Nội vụ năm 2019 là “Bứt phá, tăng tốc, kỷ cương, hành động, sáng tạo” và đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác truyền thông; nhiệm vụ ngành Nội vụ được giao năm 2019, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ và Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp và các mặt công tác trọng tâm sau:
        1. Quán triệt đầy đủ, kịp thời nội dung các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 
        2. Triển khai, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
        3. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
        4. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.
        5. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 và năm 2019.
       6. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; sáp nhập ấp, khóm; bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm.
       7. Tiếp tục tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn thi hành.
    
                                                                                                                            Tin, ảnh: Nguyễn Nga

    

In bài
Các bài viết khác:
Hội nghị triển khai Kế hoạch và Thể lệ Hội thi Ban Tổ chức Hội thi Chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019 [29/03/2019]
Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn "Tăng cường năng lực cán bộ, công chức thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công cấp xã" tại tỉnh Trà Vinh [30/10/2018]
Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 [06/07/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2018 [03/04/2018]
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức họp mặt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng [13/03/2018]
Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích [28/02/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổng kết công tác ngành nội vụ địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 [05/02/2018]
Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2018 [05/01/2018]
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh [12/09/2017]
Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 [07/09/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>