Cở chữ: 10:02 PM,15/09/2013
Hướng dẫn tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ

Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ cho các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Sở Nội vụ, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ huyện, thành phố, cụ thể như sau:        Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ cho các thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào Sở Nội vụ, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ huyện, thành phố, cụ thể như sau:
       1. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, gồm:
        - Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức (Điều 4).
        - Ưu tiên trong tuyển dụng công chức (Điều 5).
        - Thẩm quyền tuyển dụng công chức (Điều 6).
        - Chế độ tập sự (Điều 20).
        2. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức, gồm:
        - Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1).
        - Căn cứ xác định công chức (Điều 2).
        - Công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh, cấp huyện (Điều 6).
        - Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 11).
       3. Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/06/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, gồm:
        - Vị trí, chức năng của Sở Nội vụ (trong đó có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên).
        - Vị trí, chức năng của Phòng Nội vụ (trong đó có chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên).
        * Ghi chú: Thí sinh có thể download tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ qua địa chỉ website:http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/noivu.
        Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ huyện, thành phố phổ biến nội dung văn bản này đến các thí sinh đăng ký dự thi tuyển công chức (nếu có) được biết./.


Download tài liệu ôn thi nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ tại đây


 


In bài
Các bài viết khác:
Kế hoạch tiếp công dân quý II năm 2019 của Sở Nội vụ [29/03/2019]
Quy chế tiếp công dân của Sở Nội vụ [10/01/2019]
Nội quy tiếp công dân của Sở Nội vụ [10/01/2019]
Kế hoạch tiếp công dân quý I năm 2019 của Sở Nội vụ [26/12/2018]
Kế hoạch tiếp công dân của Sở Nội vụ [26/12/2018]
Thông báo tạm dừng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh [12/03/2018]
Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh [02/03/2018]
Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 17/5/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử tỉnh [19/08/2016]
Đề án số 06/ĐA-SNV ngày 25/8/2015 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [19/08/2016]
Công văn 608/SNV-TCCCVC ngày 25/8/2014 về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện đề án thí điểm phương thức tuyển chọn chức danh lãnh đạo, quản lý [19/08/2016]
<<  <  1  2  3  >>  >>