Mẫu Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại

Xem chi tiết tại đây : tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức [12/10/2018]
Công văn 1335/UBND-NC ngày 20/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2018 và những năm tiếp theo [24/04/2018]
Nghị quyết số 55/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc sửa đổi Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh [10/01/2018]
Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [10/01/2018]
Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế [20/09/2017]
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh sửa đổi Điểm b Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND [20/09/2017]
Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án Đào tạo ở trong nước [20/09/2017]
Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo [20/09/2017]
Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách [20/09/2017]
Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu [20/09/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>