Liên hệ

Địa chỉ: Số 52A, đường Lê Lợi, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 02943.852612.
Fax: 02943.852612.
Email: snv@travinh.gov.vn