02/2019/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 08/01/2018 Bộ LĐTB&XH Tải về
02/2019/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam 08/01/2018 Chính phủ Tải về
01/2019/QĐ-TTg Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 05/01/2018 Thủ tướng Chính phủ Tải về
49/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định giá cụ thể sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 28/12/2018 UBND tỉnh Tải về
46/2018/TT-NHNN Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vố điều lệ của một tổ chức tín dụng khác 28/12/2018 Ngân hàng nhà nước Tải về
45/2018/TT-NHNN Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 28/12/2018 Ngân hàng nhà nước Tải về
16/2018/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm trong hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật 14/12/2018 Bộ Tư pháp Tải về
22/2018/TT-BTTTT Thông tư Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
21/2018/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tầng 406,0 MHz đến 406,1 MMHz" 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
20/2018/TT-BTTTT Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại" 28/12/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Về đầu trang