Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5, 6, 7, 8, 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

[12/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: Phường 5, 6, 7, 8, 9. Được phê duyệt theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5, 6, 7, 8, 9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 58/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

[12/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Mỹ Long. Được phê duyệt theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 681/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

[12/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Châu Thành. Được phê duyệt theo Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1461/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

[12/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Cầu Ngang. Được phê duyệt theo Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 7/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1875/QĐ-UBND

Đồ án Quy hoạch phân khu Khu dân cư, dịch vụ thương mại Trung tâm thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

[09/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Trà Cú. Được phê duyệt theo Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu Khu dân cư, dịch vụ thương mại Trung tâm thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 541/QĐ-UBND

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

[09/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Long Thành. Được phê duyệt theo Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 797/QĐ-UBND

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Định An thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

[09/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Định An. Được phê duyệt theo Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 25/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Định An thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 185/QĐ-UBND

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

[09/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Cầu Kè. Được phê duyệt theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 778/QĐ-UBND

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

[09/05/2016]


Địa điểm quy hoạch: thị trấn Trà Cú. Được phê duyệt theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1168/QĐ-UBND

Đồ án Quy hoach xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

[07/08/2015]


Địa điểm quy hoạch: tỉnh Trà Vinh. Được phê duyệt theo Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tải tập tin đính kèm:
Quyết định số 1336/QĐ-UBND

1234

BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Liên kết Website

Về đầu trang