Tình hình đăng ký doanh nghiệp 02 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

[01/03/2018]
Đăng ký mới: Từ đầu năm là 50 doanh nghiệp, 155 đơn vị trực thuộc, vốn đăng ký 128,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 214 lao động.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

[11/08/2016]
a) Đăng ký mới: 153 doanh nghiệp gồm:
- 81 Công ty TNHH 1TV
- 34 Công 2TV trở lên
- 31 Doanh nghiệp tư nhân
- 07 Công ty cổ phần
- 29 chi nhánh & 179 địa điểm kinh doanh
Với tổng vốn đăng ký là: 564 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.118 lao động.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN TUẦN 31 (Từ ngày 28/7 đến 03/8/2016)

[03/08/2016]
Trong tuần 31, các phòng chuyên môn và các Trung tâm trực thuộc Sở đã xử lý các văn bản như sau:

TÌNH HÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN TUẦN 30 (Từ ngày 21/7 đến 27/7/2016)

[28/07/2016]
Trong tuần 30, các phòng chuyên môn và các Trung tâm trực thuộc Sở đã xử lý các văn bản như sau:
1234