Giới thiệu chung

1. Tên cơ quan: SỞ KẾ HOẠCH  VÀ ĐẦU TƯ TRÀ VINH

2. Địa chỉ: số 19A Nam Kỳ khởi nghĩa, thành phố Trà Vinh

3. Năm thành lập: năm 1992

4. Giới thiệu tổng quát về cơ quan

 Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
 Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Cơ cấu tổ chức của Sở gồm có 

a) Ban Giám đốc
- Ông Châu Văn Hòa– Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0986 906767
Emai: mailto:dovankhetv@gmail.com

Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi hoạt động cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; đồng thời trực tiếp phụ trách lĩnh vực kế hoạch kinh tế - xã hội, thanh tra (chuyên ngành thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư), đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Kinh tế đối ngoại, kinh tế tập thể, các vấn đề tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và công tác Đảng; Phụ trách BQL DA SME  Trà Vinh.
Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Tổng hợp - Kinh tế - Khoa giáo, Thanh tra Sở, Phòng Đầu tư xây dung cơ bản.

- Ông Vương Hải Khoa– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0983 039349
Email: mailto:levhh@hotmail.com
Phụ trách lĩnh vực Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); Các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; Đầu tư công; Đấu thầu, thẩm định chủ trương đầu tư thuộc lĩnh vực khoa giáo - văn xã; Phục trách Văn phòng Sở và được ủy quyền theo dõi kinh phí hoạt động của đơn vị..

- Ông Hồng Ngọc Hưng– Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Di động: 0908 012325
Email: hongngochung@gmail.com

Phụ trách theo dõi các lĩnh vực: Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; Quản lý các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Đăng ký kinh doanh; Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; Kinh tế tư nhân.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
- Văn phòng Sở
- Phòng Tổng hợp, Kinh tế, Khoa giáo
- Phòng Đăng ký kinh doanh
- Phòng Đầu tư xây dung cơ bản
- Thanh tra Sở
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệpChức năng nhiệm vụ Phòng và đơn vị trực thuộc Sở KHĐT
<<  <  1  >>  >>