Tình hình đăng ký kinh doanh quý I/2019

[05/04/2019]

Tình hình đăng ký kinh doanh quý I/2019


Tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2019

[14/01/2019]

Tình hình triển khai kế hoạch phát triển doanh nghiệp, một số nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp năm 2019


Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 11

[27/11/2018]

1. Tình hình doanh nghiệp tháng 11
Trong tháng 11 số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 41 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 140 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 3,41 tỷ đồng. Số lao động do doanh nghiệp đăng ký là 475 người.
Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 70 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc vốn bổ sung 12 tỷ đồng.
Thông báo giải thể: 5 doanh nghiệp.
Tạm ngừng hoạt động: 01 DN; hoạt động trở lại 01 DN.

 

Tình hình đăng ký kinh doanh tháng 10

[25/10/2018]

1. Tình hình doanh nghiệp tháng 10
Trong tháng 10 số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 22 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 94 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,27 tỷ đồng. Số lao động do doanh nghiệp đăng ký là 190 người.

 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2018/NĐ-CP

[10/10/2018]

Ngày 23/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

[28/09/2018]
Trong tháng 8 số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 19 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 35 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 1,8 tỷ đồng. Số lao động do doanh nghiệp đăng ký là 133 người.
Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 57 doanh nghiệp, 01 Quỹ tín dụng nhân dâm và đơn vị trực thuộc vốn bổ sung 58 tỷ đồng.
Thông báo giải thể: 6 doanh nghiệp.
Tạm ngừng hoạt động: 04 DN; hoạt động trở lại 01 DN.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

[31/07/2018]
Trong tháng 8 số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 19 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là: 35 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 1,8 tỷ đồng. Số lao động do doanh nghiệp đăng ký là 133 người.
Cấp đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn và các thay đổi khác cho 57 doanh nghiệp, 01 Quỹ tín dụng nhân dâm và đơn vị trực thuộc vốn bổ sung 58 tỷ đồng.
Thông báo giải thể: 6 doanh nghiệp.
Tạm ngừng hoạt động: 04 DN; hoạt động trở lại 01 DN.
12345