Thủ tục hành chính về lĩnh vực LĐNN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Trang

1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

1

2

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

5

3

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

9

4

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

14

5

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

19

6

Thu hồi giấy phép lao động

24

7

Chấp thuận đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập tay nghề (đối với hợp đồng dưới 90 ngày)

25

8

Xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân đi làm việc ở nước ngoài

28

 

 

Xem chi tiết : tại đây