Danh mục dự án quy hoạch

 ▪ Quy hoạch vùng nuôi cá da trơn xuất khẩu vên tuyến sông Tiền tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (Xem file đính kèm).

 

▪ Quy hoạch chi tiết phát triển chăn nuôi, các khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung và giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 (Xem file đính kèm).

▪ Quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 (Xem file đính kèm).

▪ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2020 (Xem file đính kèm).

▪ Rà soát bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 (Xem file đính kèm).

▪ Quy hoạch cung cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2020 (Xem file đính kèm).

▪ Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tinh Trà Vinh (Xem file đính kèm). 

    

▪ Quyết định phê duyệt dự án Quy hoạch hệ thống các trạm bơm điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 (Xem file đính kèm)


 

▪ Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (Xem file đính kèm)