Triển khai, rà soát chỉ tiêu phát triển nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

[01/04/2019]

      Nội dung làm việc là soát, thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ đã giao cho địa phương, gồm: Chỉ tiêu về sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp); Chỉ tiêu Phát triển nông thôn (xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, kinh tế hộ, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển mỗi xã phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực đạt chuẩn); Công tác thủy lợi và công tác khác. 

12345