Cở chữ: 08:27 AM,22/12/2018
Chính sách hỗ trợ liên kiết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

          Thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10 đã chính thức thông qua Nghị quyết số 78/2018/NQ-HĐND  Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (gọi chung là sản phẩm nông nghiệp). Đối tượng áp dụng là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (gọi chung là nông dân); cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (gọi chung là cá nhân); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã); doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

 

Nông dân tham quan mô hình liên kết sản xuất lúa giống


Nghị quyết đề cập đến những nội dung hỗ trợ cụ thể như: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, các bên tham gia liên kết được ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018.
Có thể thấy chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ra đời là xu thế tất yếu của nông nghiệp hiện đại, đây là chủ trương đúng đắn nhằm giúp việc sản xuất tập chung, nâng cao chất lượng nông sản, sự liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất, doanh nghiệp tiêu thụ, chuyển giao công nghệ và cơ quan quản lý Nhà nước là cơ sở vững chắc góp phần mang lại giá trị kinh tế cao, bền vững cho sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, giúp người nông dân nâng cao thu nhập và ổn định đời sống sản xuất./.


(File đính kèm Nghị quyết 78/2018/NQ-HĐND)


               Phòng Chính sách và Thông tin

 In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 [07/11/2018]
Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn [10/09/2018]
Công văn số 1450/UBND-NN ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 [10/09/2018]
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh [10/09/2018]
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 [06/09/2018]
Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa [06/09/2018]
Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Trà Vinh [06/09/2018]
Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2017 [06/09/2018]
Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ vật tư, con giống [06/09/2018]
Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg [06/09/2018]
<<  <  1  2  >>  >>