Cở chữ: 09:43 AM,10/09/2018
Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa

Tải file đính kèm: Tại đây
In bài
Các bài viết khác:
Chính sách hỗ trợ liên kiết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [21/12/2018]
Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2018 [07/11/2018]
Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn [10/09/2018]
Công văn số 1450/UBND-NN ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 [10/09/2018]
Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh [10/09/2018]
Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 [06/09/2018]
Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn tỉnh Trà Vinh [06/09/2018]
Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch giao khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2017 [06/09/2018]
Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức hỗ trợ vật tư, con giống [06/09/2018]
Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh về việc Quy định cụ thể một số nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 580/QĐ-TTg [06/09/2018]
<<  <  1  2  >>  >>