Tin hoạt động ngành

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh về công các thông tin đối ngoại của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh năm 2019, ngày 28/3/2019 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 429/KH-STP về công tác thông tin đối ngoại của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh.

Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 25/6/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 11/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2461/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 25/6/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy

Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp

         Thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020. Ngày 29/8/2018, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1249/KH-STP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh gắn với khung định hướng kế hoạch năm 2019 của dự án SME.

Tổng số người truy cập