Danh sách Ban giám đốc
Đăng ngày 26/05/2008 02:02 PM

 1- Ông Trần Văn Khoảnh

     Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

     ĐT: 02943.754 997

     Di động: 0913 187 593

     Email: tvkhoanh@travinh.gov.vn

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông; trực tiếp phụ trách:
- Công tác cán bộ; tổ chức bộ máy; công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; pháp chế; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan lĩnh vực chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo thẩm quyền; công tác hợp tác quốc tế; công tác tài chính - kế toán và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao; làm chủ tài khoản cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng, Thanh tra;
- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông giao.


 2- Ông Nguyễn Văn Nầy

     Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

     ĐT: 02943.851789

     Di động: 0913 730 558

     Email: nvnay@travinh.gov.vn


 Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực như sau:
- Bưu chính, viễn thông, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện; an toàn thông tin.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách.


 3- Ông Nguyễn Thanh Luân
      Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
      ĐT: 02943.850 851
      Di động: 0913 659 289
      Email: ntluan@travinh.gov.vn

 

Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện nhiêm vụ trên các lĩnh vực như sau:
- Báo chí; xuất bản, in - phát hành; phát thanh - truyền hình; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và thông tin tuyên truyền biên giới biển, đảo;
- Tổ chức tuyền truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, các nhiệm vụ tuyên truyền theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh;
Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản;
- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách.


 4- Ông Nguyễn Văn Chuẩn
      Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
      ĐT: 02943.779.797
      Di động: 0916.112.003
      Email: nvchuan@travinh.gov.vn

 

Giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực như sau:
- Công nghệ thông tin, điện tử (trừ lĩnh vực an toàn thông tin);
- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, quy chế, quy định về các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh;
- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin.
- Tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo, Hội đồng… của tỉnh và cơ quan theo lĩnh vực phụ trách.


Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, các Phó Giám đốc thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công theo thẩm quyền; ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ được phân công.