Đăng ngày 24/04/2008 11:29 AM

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh


Địa chỉ: Số 6 Trưng Nữ Vương, K1, P1, TPTV, Trà Vinh
Điện thoại: 02943.850856
Email: stttt@travinh.gov.vn; sotravinh@mic.gov.vn

 

Tổng số người truy cập