Cơ cấu tổ chức:

1. Ban Giám hiệu:

 

 

Họ tên:

Phạm Quốc Thới

 

Chức vụ:

Hiệu trưởng

 

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.847

 

Di động:

0913.891.228

 

Email:

phamquocthoi1964@gmail.com

 

 

Họ tên:

Võ Văn Tươi

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844772

Di động

0919.756.439

Email:

tctttv@gmail.com

 

Họ tên:

Lâm Ngọc Rạng

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại Cơ quan:

074.3845945

Di động

0913.187.676

Email:

lnrangtcttv@gmail.com

 

Họ tên:

Lê Tuyết Hằng

Chức vụ:

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.179

Di động:

0986.926.767

Email:

tctttv@gmail.com

2. Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị:

 

Họ tên:

Phạm Thị Ngọc Thanh

Chức vụ:

Trưởng Phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.872

Di động:

0973.402.367

Email:

ptnthanhtct@travinh.gov.vn

 

Họ tên:

Lê Quốc Tảng

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.179

Di động:

0976.509.225

Email:

tctttv@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phòng Đào tạo:

 

Họ tên:

Lê Hồng Ven

Chức vụ:

Trưởng Phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.666

Di động:

0913.812.460

Email:

tctttv@gmail.com

 

Họ tên:

Nguyễn Văn Thơ

Chức vụ:

Phó Trưởng Phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.666

Di động:

0918.536.152

Email:

tctttv@gmail.com

 

Họ tên:

Cao Hoàng Phúc

Chức vụ:

Phó Trưởng Phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.666

Di động:

0913137319

Email:

caohoangphuctcttv@gmail.com

4. Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu:

 

Họ tên:

Nguyễn Văn Bình

Chức vụ:

Trưởng Phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.200

Di động:

0916.733.777

Email:

tctttv@travinh.gov.vn

 

Họ tên:

Huỳnh Minh Phúc

Chức vụ:

Phó Trưởng Phòng

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.383

Di động:

0918.145.013

Email:

phuc30@gmail.com

4. Khoa Lý luận Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh:

 

Họ tên:

Trương Ngọc Phượng

Chức vụ:

Trưởng Khoa

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.244

Di động:

0995.09.3575

Email:

nhinguyen9605@gmail.com

5. Khoa Nhà nước và Pháp Luật:

 

Họ tên:

Dương Thanh Tuấn

Chức vụ:

Trưởng Khoa

Điện thoại Cơ quan:

074.3844.484

Di động:

0919.223.974

Email:

tctttv@travinh.gov.vn 

6. Khoa Xây dựng Đảng:

 

Họ tên:

Trần Thị Chính

Chức vụ:

Trưởng Khoa

Điện thoại Cơ quan:

074.3680.522

Di động:

0903.332.528

Email:

thschinhtravinh@yahoo.com.vn

7. Khoa Dân vận:

 

          

                    

Họ tên:

Phan Văn Tấn 

Chức vụ:

Trưởng Khoa 

Điện thoại Cơ quan:

0743.845474

Di động:                                

 0918.406.885

Email:  

tctttv@gmail.com

 

Họ tên:

Nguyễn Thanh Nghị

Chức vụ:

                      Phó Trưởng Khoa 

Điện thoại Cơ quan:

0743.845474

Di Động

                     0913.633.313

Email:  

tctttv@gmail.com

 

 

Tổng số người truy cập