Phụ nữ Khmer Trà Vinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước [30/08/2016]

       Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cùng sống trong một cộng đồng xã hội, người Khmer Trà Vinh đã từng chung vai sát cánh trong cuộc đấu tranh sinh tồn bảo vệ đất nước, gìn giữ quê hương…

Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương khóa III (3-1965) và sự chuyển hướng kinh tế của miền Bắc [01/08/2016]

       Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thống nhất tổ quốc  miền Bắc có vị trí và vai trò quan trọng. Ngay khi Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa  Đảng đã kịp thời điều chỉnh chuyển hướng phát triển kinh tế miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện cả nước có chiến tranh (1965-1975).

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu [01/08/2016]

       Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; trong đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị giữ vai trò quan trọng.

Nhớ tết trồng cây của Bác [23/02/2016]

       Vấn đề bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp bách của tất cả các quốc gia trên thế giới. Môi trường ô nhiễm gây ra những hiện tượng biến đổi khí hậu dẫn đến những thảm hoạ thiên tai khủng khiếp.Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng năm, thiên tai, hạn hán, lũ lụt...xảy ra với mức độ ngày càng tăng  làm cho cuộc sống của nhiều người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Hệ thống chính trị, Nhân dân Trà Vinh dồn sức xây dựng nông thôn mới [02/02/2016]

       Giai đoạn 2011 – 2015, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo được những chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực, làm cho bộ mặt nông thôn chuyển biến rõ rệt. Giai đoạn 2016 – 2020, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục dồn sức mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả nông thôn mới, góp phần đưa Trà Vinh sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Xây dựng nông thôn mới tại Trà Vinh 05 năm nhìn lại [26/01/2016]

       Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ khi phát động đến nay đã đạt được một số kết quả khả quan trên phạm vi cả nước nói chung và ở tỉnh Trà Vinh nói riêng, bộ mặt nông thôn dần thay đổi người dân nhiệt liệt hưởng ứng phong trào.

Công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên của Chi đoàn Trường Chính trị Trà Vinh [31/12/2015]

       Chi đoàn Trường Chính trị Trà Vinh là tổ chức đoàn thể trực thuộc Đoàn khối cơ quan tỉnh Trà Vinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, hiện chi đoàn có 19 đoàn viên đang sinh hoạt trong đó có 19 đảng viên chiếm 100% , 03 đồng chí đoàn viên là người dân tộc Khmer chiếm 12,5% tổng số đoàn viên. Hơn 2/3 đoàn viên là lực lượng giảng viên trẻ ở các khoa còn lại 1/3 là đoàn viên ở các phòng.

Nữ giảng viên Trường Chính trị Trà Vinh với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” [21/12/2015]

       Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989, đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, chỉ đạo và cụ thể hóa thành phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Trà Vinh đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học [17/11/2015]

       Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 50 của Ban Bí thư gắn với 03 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", tỉnh Trà Vinh đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác lý luận chính trị ở Trà Vinh năm 2015 nhìn lại. [15/11/2015]

       Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng, thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra.
12

Tổng số người truy cập