Cở chữ: 12:19 PM,07/09/2017
Thành phố Trà Vinh kiểm tra ngày, giờ công của cán bộ, công chức, viên chức bằng máy dấu vân tay

    Nhằm thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ thị số 26 ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 13 ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh về việc không được uống rượu, bia trong giờ làm việc và chấp hành giờ giấc hành chính, kỷ luật phát ngôn của cán bộ, đảng viên.Cán bộ công chức kiểm tra dấu vân tay

    Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch kiểm tra ngày giờ công của cán bộ, công chức, viên chức bằng dấu vân tay nhằm theo dõi quản lý thời gian làm việc của công chức, viên chức chặt chẽ khách quan, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Đây cũng là hình thức thi đua lao động thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, là thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Thời gian chấm công bằng dấu vân tay theo quy định tuần làm việc 40 giờ/tuần từ thứ hai đến thứ sáu, 08 giờ/ ngày, 04 giờ/ buổi. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban và phường – xã thực hiện phương pháp chấm công bằng dấu vân tay của mình đã được cài đặt vào phần mềm của máy. Việc thực hiện điểm danh bằng hình thức này cũng làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách, bình xét thi đua khen thưởng… Đặc biệt là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện Quy định 1.031 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 20 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh, Chỉ thị số 01 của Ủy ban nhân dân thành phố về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và từng công chức, viên chức phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc chấp hành quy định của cơ quan đơn vị về thời giờ làm việc./.

 Tin, ảnh: Minh Thành