Cở chữ: 03:18 PM,05/04/2017
Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2017

Ngày 27/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố Trà Vinh khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2017. Tham dự lớp học có 112 học viên là đảng viên dự bị tại các cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Trà Vinh.

Quang cảnh lớp học

     Lớp học diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 03/4/2017, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng VIệt Nam”; “độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; “xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”; “đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đảng”; “phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường”; “tăng cường quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội”; “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”; “nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở”; “xây dựng Đảng về đạo đức”; “không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam”.
     Sau khóa học nhằm giúp các đảng viên mới được trang bị kiến thức, trình độ lý luận chính trị, đồng thời phát huy tinh thần ý chí  trong thực hiện nhiệm vụ; dũng cảm đấu tranh chống các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ vững rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên. Cuối khóa học các học viên được thi vấn đáp và lớp học này là cơ sở để đủ điều kiện xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức trong thời gian tới./.

 

 

Anh Thư

Đài Truyền thanh TP Trà Vinh

Tin liên quan

12345...